Skip to content

Lyhyet kannat

Aseet: Ampuma-aseet eivät ole osa sivistysvaltion arkea, eikä niitä tulisi olla siviiliväestön käsissä muuten kuin liittyen asianmukaiseen harrastustoimintaan. Rajoitukset ja valvonta ovat tarpeen,

Asevelvollisuus: Asevelvollisuuden tulee olla yleinen, yhtäläinen ja vapaaehtoinen. Kutsuntoihin täytyisi tällöin kaikkien osallistua, mutta jokaisella yksilöllä olisi oikeus kieltäytyä palveluksesta. (→ ’Turvallisuus’)

Byrokratia: Sääntelyä tulee pääsääntöisesti purkaa ja antaa kansalaisille enemmän vapautta harjoittaa elinkeinoa ja ylipäänsä elää haluamallaan tavalla. (→ ’Perustulo’, ’Rahankeruu’)

Eläimet: Eläinten oikeuksiin tulee yleisesti ottaen kiinnittää enemmän huomiota ja pohjata eläimiin liittyvä politiikka tieteellisiin arvioihin eri lajien kognitiosta. Lemmikkieläinten huonoon kohteluun tulee puuttua voimakkaammin. (→ ’Turkistarhaus’)

Eläkkeet: Eläkeikää ei tule nostaa. Tämä vain heikentää toisesta päästä nuorten työllisyyttä. Työn jakamista tulee sitävastoin pyrkiä edistämään.

Energia: Uusiutuviin energianlähteisiin tulee tietenkin panostaa ja niiden kehitystä tukea. Fossiilisista tulisi pyrkiä eroon. (→ ’Ydinvoima’)

EU: Suomelle ikävän kallis, mutta mukana oleminen on erittäin hyödyllistä, jopa välttämätöntä. Parlamentin valtaa tulisi nostaa ja komission vähentää. EU:lle ei tule suoda oikeutta verottaa jäsenmaiden kansalaisia tai yrityksiä. EU:lla ei tule olla yhteistä armeijaa, vaan sopimuksin tulee selkeästi taata yhteistyö ja sotilaallinen tuki kriisitilanteiden varalta. (→ ’Vapaa liikkuvuus’)

Eutanasia: Eutanasia tarkoittaa hyvää kuolemaa. Jokaisella on oikeus hyvään kuolemaan olosuhteiden salliessa.

Geenipatentit: Geenipatenteista täytyy luopua täydellisesti kaikkialla maailmassa. Niitä käytetään mm. estämään kehittyvien maiden omavaraisuus. Kaikki GM-ruokaan liittyvät todelliset haitat ja uhat liittyvät nähdäkseni geenipatentteihin. (→ ’Patentit’, ’GM-ruoka’)

Gm-ruoka: Geenimanipulointi ei itsessään ole mitenkään vastustettavaa, sen enempää kuin kloonaus tai jalostaminen yleensäkään. GMO:n laajemmista seurauksista tiedetään toki suhteellisen vähän, minkä vuoksi EU:n varovaisuus on perusteltua. Kehitystä tulee kuitenkin tukea voimakkaasti myös Suomessa. (→ ’Geenipatentit’)

Humanitäärinen työ: Lapsikuolleisuus on yksi niistä ilmiöistä, jotka kiihdyttävät väestönkasvua kehitysmaissa. Tästä syystä on oltava riittävästi rahaa rokotteisiin ja lääkkeisiin, joilla lapsikuolleisuutta vähennetään. Seksuaalivalistuksen, perhesuunnittelun sekä ehkäisyvälineiden -ja palveluiden tarjoaminen ovat myös äärimmäisen tärkeitä.  Lisäksi koulutuksen sekä tasa-arvoistavien rakenteiden kautta voidaan luoda kestävää hyvinvointia. (→ ’Kehitysapu’)

Huumeet: Painopisteen tulisi siirtyä käyttäjien rankaisemisen sijaan hoitoon ja kuntoutukseen. En kannata kaikkien huumeiden täyttä laillistamista, mutta mielestäni dekriminalisoinnin hyödyt olisivat ilmeiset. (→ ’Kannabis’)

Ihmisoikeudet: Vaikka Suomi on pieni valtio, meidän tulee kiinnittää huomiota ihmisoikeusloukkauksiin eri puolilla maailmaa sekä omalta osaltamme pyrkiä edesauttamaan ratkaisujen löytämistä. Kansainväliset suhteet eivät saa estää puuttumasta räikeisiin epäkohtiin.

Kannabis: Kotikasvatus ja käyttö tulisi ensi sijassa sallia (rajoittavana tekijänä esimerkiksi kasvien määrä). Lääkekannabiksen saantia tulisi helpottaa sekä loppujen lopuksi laillistaa kannabis kokonaisuudessaan, jotta valtio voi valvoa kaikkien päihdetuotteiden turvallisuutta sekä kerätä veroja niiden myynnistä. (→ ’Huumeet’)

Kehitysapu: Kehittyvien maiden tulisi antaa kehittyä ilman patenttijärjestelmän rajoituksia. Näiden teollisuuteen tulisi sijoittaa sekä panostaa reiluun kaupankäyntiin. Yritysten yksiköiden ulkoistaminen kolmannen maailman maihin olisi toki mitä parhainta kehitysapua.  On kuitenkin helpompi antaa muutamia euroja kehitysapuun kuin nähdä työpaikkojen siirtyvän muualle. (→ ’Humanitäärinen työ’)

Kerjääminen: Kerjäämisen kieltäminen olisi kohtuuton yksilönvapauksien loukkaus. Ilmiön ympärille usein liitetyt ongelmat kuten väkivalta, häirintä jne. on jo otettu riittävästi huomioon lainsäädännössä. (→ Rahankeräys)

Koulutus: Koulutuksesta ei ole järkevää leikata.  Peruskoulun erittelevän uskonnonopetuksen sijaan uskontojen ja maailmankatsomusten tulisi sisältyä luonnollisena osana eri aineiden, kuten historian, filosofian sekä maantiedon, opetukseen. Filosofian opetus olisi järkevä aloittaa mahdollisimman varhain. (→ ’Lukukausimaksut’, ’Opiskelu’, ’Pakkoruotsi’, ’Yliopistot’)

Kulttuuri: Taiteen ja nuorisotoiminnan valtiollinen tukeminen on tärkeää. Huippu-urheilu ei tarvitsisi erityistä tukea, vaan tukea pitäisi ohjata pikemminkin nuorisoliikuntaan sekä kaikenlaiseen muuhun kansan fyysistä ja henkistäkin terveyttä ylläpitävään ja parantavaan toimintaan. Järjestelmän on oltava dynaaminen, koska varsinkin nuorisokulttuuri kehittyy voimakkaasti. (→ ’Luova työ’, ’Tekijänoikeudet’)

Lukukausimaksut: En kannata lukukausimaksuja lainkaan. Ei ole järkevää asettaa niitä myöskään ulkomaisille opiskelijoille. (→ ’Opiskelu’)

Luova työ: Teosten vapaampi uusiokäyttö sekä kattava perustulo ovat avaimet kulttuurin suurempaan monimuotoisuuteen. Vapaa kulttuuri ja kaupallinen kulttuuri eivät ole erillisiä saati toisilleen vastakkaisia kategorioita. (→ ’Tekijänoikeudet’, ’Perustulo’)

Lääkepatentit: Lääkepatentit tulee lakkauttaa. Tämä parantaa varsinkin kehittyvien maiden asemaa ja auttaa meillä mm. eläkeläisiä. Tutkimuksessa ja kehitystyössä valtion rahoitus yliopistojen kautta on tälläkin hetkellä merkittävää, joten siirtyminen patenteista eteenpäin ei järkyttäisi lääkkeiden kehittämistä. (→ ’Patentit’)

Maahanmuutto: Ensisijaisesti tulisi keskittyä tulijoiden sopeutumiseen ja hyvinvointiin. Työvoiman vapaata liikkuvuutta tulisi edistää realiteettien rajoissa. Tarveharkinnasta tulee luopua kokonaan. Perheenyhdistäminen on aivan liian vaikeaa ja rajoitettua; sitä tulisi radikaalisti suoraviivaistaa ja jouduttaa. Maahanmuuttajien tulorajat pitää poistaa. (→ Turvapaikanhakijat)

Nato: Suomen ei tule liittyä Natoon. Natoon liittyminen toisi vakavampia turvallisuusuhkia kuin mitä Suomella tällä hetkellä on. Suurvaltojen imperialistista geopolitiikkaa ei tule tukea.

Ohjelmistopatentit: EU:n on kiellettävä ohjelmistopatentit selkeästi ja lopullisesti. (→ ’Patentit’)

Opiskelu: Ennen perustulon käyttöönottoa opintotuen tasokorotus ja sitominen indeksiin. Ei lukukausimaksuja. Akateeminen vapaus säilytettävä. Enemmän joustavuutta uudelleenkoulutukseen sekä työn ja opiskelun yhteensovittamiseen. (→ ’Koulutus’, ’Lukukausimaksut’, ’Yliopistot’)

Pakkoruotsi: Pakkoruotsista tulee luopua. Peruskoulussa opittaisiin yhä mahdollisimman aikaisin kahta tai kolmea vierasta kieltä (vieras kieli = jokin muu kieli kuin oppilaan äidinkieli) jotka voi valita vapaasti koulun resurssien rajoissa. Ruotsin perustuslaillinen asema tulee yhä säilyttää.

Palestiina: Israeliin on suhtauduttava kriittisemmin. Palestiinan miehitys on lopetettava, ja laittomat siirtokunnat purettava. Kaikki ihmisoikeus- ja sotarikokset on tuomittava määrätietoisesti ja ehdottomasti. Suomen tulee painostaa EU:ta suhtautumaan osapuoliin puolueettomasti. (→ ’Ihmisoikeudet’)

Patentit: Patenttijärjestelmää on kokonaisuudessaan tarkasteltava kriittisesti. Patentit eivät kaikissa tapauksissa selvästikään edistä kehityksen kulkua, vaan hyvin usein haittaavat sitä.  (→ ’Geenipatentit’, Lääkepatentit, ’Ohjelmistopatentit’)

Perustulo: Kannatan vastikkeetonta perustuloa, joka korvaisi kaiken muun sosiaaliturvan (pois lukien asumistuki ja muutamia erityisiä harkinnanvaraisia tukia) ja kattaisi aivan olennaisimmat elämisen kustannukset.  Pitemmällä aikavälillä tulisi pyrkiä luopumaan asumistuesta ja korottaa perustuloa sen mukaisesti.

Presidentti: Olisi tarpeellinen instituutio myös nykyaikaisessa parlamentarismissa — valtaoikeuksia on karsittu liikaa. Presidentin tulisi voida valvoa lakien perustuslaillisuutta sekä kansanvaltaisuuden toteutumista. (→ ’Päätöksenteko’)

Päihteet: → ’Huumeet’

Päätöksenteko: Suoraa demokratiaa on lisättävä voimakkaasti: esimerkiksi paria kymmentätuhatta ääntä edellyttävä kansanäänestysaloite olisi hieno uudistus. Hallinnon avoimuudessa on vielä runsaasti parannettavaa. (→ ’EU’, ’Presidentti’)

Rahankeruu: Rahankeräyksen tulisi olla lähtökohtaisesti sallittua yksityishenkilöille ja yleishyödyllisille yhdistyksille. Ilmoitusvelvollisuus olisi ainoastaan, mikäli keräys ylittää tietyn rajan. Tällöin jälkiseuranta riittää aivan hyvin.

Sananvapaus: ”Kansanryhmää vastaan kiihottamiseksi” ei saa lukea panettelua tai solvausta. ”Uskonrauhan rikkomiseksi” ei saa laskea pyhien asioiden pilkkaamista. Sananvapautta on kunnioitettava ehdottomasti, varsinkin internetin keskusteluissa ja tiedonvälityksessä.

Sosiaaliturva:→ ’Perustulo’, ’Toimeentulo’

Sukupuolineutraali avioliittolaki: Kannatan. Adoptio-oikeuden laajennus on järkevää, koska niin moni lapsi tarvitsee perhettä. Toisaalta esimerkiksi perheen sisäinen adoptio on selkeästi tasa-arvokysymys.

Tasa-arvo: Syrjimisen marginalisoituminen on sivistyksen keskeinen funktio. Aito tasa-arvo on mahdollista vain vapaassa yhteiskunnassa, jossa sananvapautta ei rajoiteta. (→ ’Asevelvollisuus’, ’Sukupuolineutraali avioliitto’)

Tekijänoikeudet: Kaupallisia suoja-aikoja tulisi lyhentää radikaalisti. Kaikenlainen teosten uusiokäyttö ja muokkaaminen tulisi olla sallittua, kunhan lähde nimetään. Vain selkeään plagiointiin pitää puuttua. Valtion tuella tehtyjen teosten, tutkimusten jne. tulee olla vapaita tekijänoikeuksista. (→ ’Tiedostonjakaminen’, ’Kulttuuri’)

Tiedostonjakaminen: Ei-kaupallinen tiedostonjakaminen tulisi laillistaa. Erityinen hyvitysmaksu on tarpeeton, koska kulttuurin vapaa jakaminen ei ole vähentänyt luovan työn tekijöiden tuloja (→ ’Kulttuuri’, ’Luova työ’, ’Tekijänoikeudet’)

Toimeentulo: Tukijärjestelmää on yksinkertaistettava radikaalisti ja byrokratiaa kevennettävä sen mukaisesti.  (→ ’Perustulo’)

Tuloerot: Hyvin suuret tuloerot aiheuttavat sosiaalista levottomuutta ja lisäävät rikollisuutta. Suomessa ollaan mielestäni siedettävällä tasolla. Progressiivisella verotuksella mahdollistetaan vahvan julkisen sektorin tehokas toiminta ja tasa-arvoinen yhteiskunta. Tulojen tasauksen ei pitäisi olla mikään päämäärä itsessään. (→ Verotus)

Turkistarhaus: Ei liene tarpeellista nykypäivänä; eläinten oikeuksien pitäisi painaa enemmän vaakakupissa. Turkistarhauksesta tulisi siis luopua. (→ ’Eläimet’)

Turvallisuus: Vapaa, tasa-arvoinen, reilu sekä kaikista huolta pitävä yhteiskunta on omiaan ehkäisemään merkittävästi väkivaltaa ja rikollisuutta. Itsenäiset puolustusvoimat ovat välttämättömät, mutta lisäksi tulisi vähitellen kehittää EU:n yhteistä puolustusta.  Suomen ei tule osallistua suurvaltojen sotiin, vaan pitäytyä niiden suhteen puolueettomana. (→ ’Asevelvollisuus’, ’Nato’, EU)

Turvapaikanhakijat: Suomen on otettava parhaansa mukaan vastaan kaikki ne turvapaikanhakijat, jotka aidosti tarvitsevat turvapaikkaa. Tästä periaatteesta ei voi väistää varsinkaan maailmanlaajuisessa kriisitilanteessa.

Ulkopolitiikka:→ ’EU’, ’Nato’, ’Palestiina’, ’Kehitysapu’, ’Turvallisuus’

Uskonto: Politiikan ei tule sekaantua kirkkokuntien tai aatteellisten yhdistysten toimintaan.  Kirkko pitäisi erottaa valtiosta (esim kirkon verotusoikeus pois).

Vapaa liikkuvuus: Vapaa liikkuvuus on keskeisimpiä asioita Euroopan unionissa ja sitä tulisi vaalia. Työvoiman liikkumista tulisi tukea; työluvan yhdessä EU-maassa tulisi olla käypä toisessakin ilman vaikeaa byrokratiaa. Etnisten ryhmien syrjintään ja vainoon on puututtava järjestelmällisesti ja voimakkaasti. Eurooppa ei saa hyväksyä rasismia missään määrin.

Vanhustenhoito: Omaishoitajille parempi palkka. Pitäisi mahdollistaa yhä useampien kotihoito. Liika kilpailutus on heikentänyt hoidon saantia ja tasoa.

Verotus: Verojen tule olla kohtuullisia ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia. Kulutusveroja on vältettävä, koska ne kohdistuvat voimakkaimmin pienituloisiin. Pääomatuloja on verotettava progressiivisesti — ihanteellista olisi poistaa erilliset tulokategoriat kokonaan. Pienimmät tulot verovapaiksi. (→ ’Tuloerot’)

Ydinvoima: Turvallinen sekä tarpeellinen energianlähde fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi, mutta ympäristön kannalta yhä ongelmallinen. Pidän ydinvoimaa silti tällä hetkellä parhaana realistisena ratkaisuna. Kilpailutuksessa on ollut vakavia puutteita, ja esimerkiksi Olkiluodon rakentamisessa on ollut anteeksiantamattomia erheitä. Lisärakentamiseen tulee suhtautua siksi erityisen kriittisesti. (→ ’Ympäristö’, ’Energia’)

Yliopistot: Epäonnistuneen uuden yliopistolain aallolla alkanut humanististen aineiden ja yhteiskuntatieteiden opetuksen alasajo on keskeytettävä. Akateeminen vapaus on turvattava. Poikkitieteellisyys kunniaan. (→ ’Koulutus’, ’Lukukausimaksut’, ’Opiskelu’)

Ympäristö: Vastuu ympäristöstä on yhteinen. Suomen tulisi näyttää hyvää esimerkkiä päästörajoitusten noudattamisessa ja pyrkiä määrätietoisesti ajamaan kestävämpiä ratkaisuja kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa.

15 Responses leave one →
 1. tracid permalink
  helmikuu 11, 2011

  Muuten samoilla linjoilla aikalailla (eksyin is:n vaalikoneen kautta tänne).

  Mutta kannabiksen laillistaminen muuhun kuin lääkekäyttöön voi olla liian iso kynnys mulle ja monelle muullekin luulisin.

  Ajattelin äänestää piraattipuoluetta jo kauan sitten, koska uskon sananvapauden, yksityisyyden ja vapaan tiedonjaon olevan vakavasti uhattuna mutta jos ehdokkaitten ikä sinua lukuunottamatta on n. 20v. niin…? (en ole katsonut ihan kaikkia läpi)

  Voisi olla 30v. vähintään ikää ehdokkailla vaikka kuinka olisi idealistinen ja luulisi tietävänsä kaiken.

  Noh eiköhän täältä yksi ääni löydy sulle järkevin ehdokas mitä tähän mennessä löytäny.

 2. Tombooo permalink
  helmikuu 11, 2011

  @Tracid
  ”Mutta kannabiksen laillistaminen muuhun kuin lääkekäyttöön voi olla liian iso kynnys mulle ja monelle muullekin luulisin.”

  Veikkaan taustalla olevan paljon nykyvalistuksen aiheuttamaa pelkoa ja tietämättömyyttä. Suosittelen tutustumaan aiheeseen ja keskustelemaan ihmisten kanssa avoimesti. Kannabiksen laillistaminen ja dekriminalisointi perustuu siihen, että kieltolaki aiheuttaa itsessään enemmän haittaa kuin aine, eikä lisää merkittävästi käyttöä. Harrin kirjoituksesta saa sellaisen kuvan, että hän kannattaa enemmänkin dekriminalisointia kuin laillistamista. Huomaa kohta: ”rajoittavana tekijänä esimerkiksi kasvien määrä”.

  Monet PP:n ajatuksista ovat alkujaankin radikaaleja , mutta tutkimalla, keskustelemalla ja ehdottomasti kritisoimalla, pääsee jo pitkälle. Muistaa vain tehdä nämäkin asiat avoimin mielin.

 3. Löyg permalink
  huhtikuu 8, 2011

  Luulen löytäneeni ehdokkaani, vaikken jokaista kohtaa allekirjoitakaan. Erityisesti kohta pakkoruotsista ilahdutti. Silti:

  ”Uskonto: Politiikan ei tule sekaantua kirkkokuntien tai aatteellisten yhdistysten toimintaan. Kirkko pitäisi erottaa valtiosta (esim. Ev.lut. kirkon verotusoikeus pois).”

  Korjaa jos tarkoitat eri asiaa, mutta eikös kirkon verotukselta pääse karkuun ihan eroamalla? En ole tosin tutkinut asiaa kiinnostuksen puutteen takia, joten en tiedä onko kirkolla esim. oikeutta verottaa yrityksiä. Lisäksi haluan vain sanoa, että kirkon s0siaalinen työ on lähes korvaamatonta (tai ainakin erittäin kallista korvata), joten on ihan hyvä että on olemassa sellainenkin instituutio.

  Kyllä, kirkolla on oikeus verottaa yrityksiä nk. ”yhteisöveron” muodossa. Tästä ei kukaan pääse livistämään. Kirkko tekee arvokasta sosiaalista työtä, mutta niin tekevät monet muutkin järjestöt ja valtio muutenkin; useat muut kirkkokunnat tekevät arvokasta sosiaalista työtä ilman valtion tukea ja kontrollia. Kirkon ja valtion erottaminen toisistaan ei lakkauttaisi kokonaan kirkon tekemää sosiaalista työtä, mutta mahdollistaisi kirkon poliittisen vapauden. -Harri

 4. ödör ström permalink
  toukokuu 6, 2011

  ”Varsinkin lääkekannabiksen myynti tulisi laillistaa järkevästi kontrolloituna. ”

  Kannabista voi jo nykyään saada reseptillä apteekista. Kuten on saanut oikeastaan aina. Toki reseptin saaminen voi olla tuskan takana. Suomessa taitaa nykyään olla kymmenkunta lääkekannabista käyttävää potilasta.

  Kiitos huomautuksesta. Korjasin. -Harri

 5. Heidi permalink
  lokakuu 22, 2012

  Hei tää on loistava tapa miten lyhyesti saa käsityksen siun mielipiteistä!! Saako idean kopsata?

 6. lokakuu 22, 2012

  saa toki! (toki itsekin olen sen jostain kopioinut)

 7. Ivo permalink
  toukokuu 11, 2013

  Tässä hyvää tutustua, miten oli puolitoista vuotta sitten ACTA:n kiista etelänaapuri valtiossa Virossa:
  1. Viron pääministerin Andrus Ansipin esiintyminen Viron Parlamendin edessä: http://www.youtube.com/watch?v=-iFDMvhFBLA
  Esim. yksi parlamendin jäsen Heimar Lenk kyseilee ACTA:sta. ..Ja pääministeri Andrus Ansip sanailee sillä tavalla ” … se joka jotain sellaista väitää, on siemeniä syönyt. Ei niitä siemeniä jota kylvetään pelloillemme. Tavallisesti, sellaisissa tapauksissa jos tämöiset epäilyt ihmisillä ovat, sitten siihen vastaan autaa silloin-tällöin se että laitetaan folion myssyn sisään. Jotkut luulevat myös että apu voi olla myös poreammesta. Mä en tiedä, mikä voi auttaa konkreetisessa tapauksessa auttaa, mutta ihmiset voisivat etsiä apua! Kiitos!”

  2. Jos laitatte youtube:in etsinnään ”ACTA meeleavaldus”, sitten näkyy siitä, että monet mielenosoittajat käyttävät päässään folion pipoja jota pääministeri ehdotti laittaa päähän :D.

 8. Neiti Tampereelta permalink
  helmikuu 18, 2015

  Asevelvollisuus-kohta: Hienoa, että kannatat asepalvelun vapaaehtoisuutta. Tehokkaampaa puolustusta sillä ei tosin saada – siispä suosittelisin harkitsemaan sitä, että puolustukseen menevät rahat voitaisiin käyttää modernin, väkivallattoman puolustuksen (tietotekniikkaa ja mediaa) kehittämiseen?

  Kehitysapu-kohta: Vielä lapsikuolleisuuden ehkäisemistä tärkeämpää olisi seksuaalivalistus ja ehkäisymenetelmien tukeminen maissa, joissa sitä ei ole. Suurimpia kannatettavia asioita olisi myös se, ettei rahaa laiteta vain ongelman poistamiseen, vaan ongelman aiheuttaneiden ilmiöiden korjaamiseen.

  Muuten ollaan samaa mieltä! Näin aika varamsti sinua äänestävänä (ja mainittakoon myös, että yhteiskuntatieteiden kandidaattitutkinnon suorittaneena) haluaisin muistuttaa siitä, että päätöksenteossa tärkeintä olisi nähdä ongelmien taakse, -kyseessä olevan ongelman alun perin aiheuttaneisiin ongelmiin- ja muutetaan niitä mieluummin. Näin estetään samanlainen ongelma tulevaisuudessa.

  Voimia vaalityöhön! ;-)

 9. Rolle permalink
  maaliskuu 18, 2015

  Äänestetty siitä asti kun ehdolle astuit ja sama homma jatkuu vieläkin!

 10. merimies permalink
  maaliskuu 31, 2015

  Olin varma etten äänestä näissäkään vaaleissa, koska mielestäni Suomalainen demokratia ei toimi ja äänelläni ei ole väliä.
  Mutta näin vahingossa erään KD:n ehdokkaan haastattelua televisiosta ja hän meni sanomaan että sähköpostit ja viestit tulee voida lukea viranomaisten toimesta, ’turvallisuuden’-nimissä.
  Päätin äänestää etteivät nämä saulit saa kaikkia paikkoja.

  Mielestäni Yksityisyydensuoja on puolustamisen arvoinen asia, jopa ns. turvallisuuden kustannuksella. Orwell-mainen yhteiskunta on vain pseudoturvallinen (näennäisturvallinen).

  Olen kanssasi samaa mieltä paitsi pakkoruotsin osalta, ruotsia osaamattomana pitkänruotsin opiskelleena silti puolustan pakkoruotsin paikkaa Suomessa.

  Näin sitä joutuu valistuneen diktatuurin kannattaja ’demokraattisten’ vaalien uurnille.

 11. Edistys permalink
  huhtikuu 10, 2015

  Aseet: Ampuma-aseiden sääntelyä voisi tosiaan keventää, mutta ne voisi myös rajoittaa ainoastaan armeijan käyneille ihmisille. Se jakaisi kansaa mielenkiintoisesti.

  Asevelvollisuus: Asevelvollisuuden tulisi olla sukupuolineutraalisti pakollinen koko ikäluokalle. Toisi tasa-arvoa, että myös naisten pitäisi käydä siviilipalvelus, jos armeija ei kiinnosta.

  Byrokratia: Rakentamisen sääntelyä tulisi uudistaa ja järkiperäistää.

  Humanitäärinen työ: Humanitäärinen maahanmuutto pitäisi lopettaa täysin ja viedä merkittävästi enemmän infrastruktuurin korjaustyötä. Varsinkin vedenkäsittelyyn liittyvää osaamista ja työtä pitäisi lahjoittaa.

  Huumeet: Psykedeelien käyttöä mielenterveystyössä pitäisi tutkia ja edistää avoimesti.

  Koulutus: Koulutusta pitäisi kehittää käännetyn systeemin suuntaan: Opetus tehtäisiin videoiden avulla kotona ja läksyt käytäisiin tekemässä koulussa. Tämä tasa-arvoistaisi, antaisi vanhemmille paremmat mahdollisuudet tukea ja vähentäisi kiusauksen vaikutusta koulumenestykseen. Myös lahjakkaiden oppilaiden olisi helpompi edetä nopeasti ja sairastelevien/matkustelevien olisi helpompi pysyä ohjelmassa mukana.

  Lukukausimaksut: Voisi olla valinta joko lukukausimaksusta tai sitoutumisesta tehdä tietty määrä työkuukausia Suomen verokortilla. Tämä antaisi joustavan mahdollisuuden valita.

  Maahanmuutto: Humanitäärinen maahanmuutto pitäisi lopettaa kokonaan ja lisätä green card tyylistä maahanmuuttoa maista, joista Suomeen tulee vähiten maahanmuuttoa. Edellyttäen, ettei maahanmuutossa ole humanitäärisen maahanmuuton merkkejä.

  Pakkoruotsi: Pakkoruotsista tulee luopua. Pitäisi myös ottaa huomioon, että tietty osa ihmiskunnasta ei ole kykenevä oppimaan kuin yhden vieraan kielen. Täytyisi siis antaa parempi vapaus valita vieras kielensä ja edellyttää pakollisena vain yhtä.

  Perustulo: Vastikkeeton perustulo, jonka takauksena voitaisiin käyttää tiettyä osaa julkisesta omaisuudesta. Perustulo voisi olla niin suuri kuin tämä omaisuus sallii. Kaikilla olisi yhteinen intressi pitää huolta tämän julkisen omaisuuden osan arvon säilymisestä omalla panoksellaan.

  Ääni on tulossa sinne, vaikka hiukan erilaisia ajatuksia jostain onkin.

 12. Kreivi permalink
  huhtikuu 14, 2015

  ”puolustukseen menevät rahat voitaisiin käyttää modernin, väkivallattoman puolustuksen (tietotekniikkaa ja mediaa) kehittämiseen?”

  Ei taida ihan kolumneilla naapuri rajalle pysähtyä, jos siihen päädytään. Si vis pacem para bellum kuitenkin. Millaista on väkivallaton puolustautuminen väkivaltaista hyökkääjää vastaan?

  Ääneni sai Harri tänään :)

 13. Mrlase permalink
  huhtikuu 19, 2015

  Ääni

Trackbacks and Pingbacks

 1. Teemani vaaleissa | Eduskuntaan Pirkanmaalta
 2. Harri Kivistö « Piraattipuolue

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS